Automati za kafu iznajmljivanje

Automati za kafu iznajmljivanje – ponuda

Automati za kafu iznajmljivanje kao i  sve zemlje najvažnije proizvođače kafe za samouslužne automate u svetu biće navedeni u ovom članku.

Automati za kafu iznajmljivanje
Automati za kafu iznajmljivanje

Naročito su obrađeni sledeći podaci:

 1. Rang proizvođača
 2. Godišnja proizvodnja
 3. Botaničke vrste i botaničke podvrste
 4. Preparacija – prerada
 5. Klasiranje
 6. Opis klase
 7. Oblasti uzgoja
 8. Visina terena
 9. Sadržaj kofeina
 10. Vreme berbe
 11. Vreme izvoza
 12. Izvozne luke
 13. Glavni izvoznici
 14. Glavni kupci
 15. Zapažanje o kvalitetu

Obrađene su sledeće zemlje:

 • A n g o I a
 • Brazil
 • B u r u n d i
 • Centralna Afrika /Republika/
 • Ekvador /Ecuador/
 • Etiopija /Ethiopia/
 • Gvatemala /Guatemala/
 • Honduras
 • Indija
 • Indonezija
 • Kamerun
 • Kenija
 • Kolumbija /Columbia/
 • Kostarika /Costa Rica/
 • Kuba
 • Madagaskar
 • Meksiko /Mexico/
 • Nikaragva /Nicaragva/
 • Nova Gvineja /Papua New Guinea/
 • Obala Slonovače /Ivory Coast/
 • Panama
 • Paragvaj /Paraguay/
 • Peru
 • Salvador /El Salvador/
 • Uganda /Ouganda/
 • Z a i r /Zaire/

Južna amerika

 1. Brazil
 2. Ekvador
 3. Gvatemala
 4. Honduras
 5. Kolumbija
 6. Kostarika
 7. Kuba
 8. Meksiko
 9. Nikaragva
 10. Panama
 11. Peru
 12. Salvador
 13. Venecuela
 1. Indonezija
 2. Jemen
 3. Nova Gvineja

Zemlje sa kafom u Aziji

 1. Angola
 2. Burundi
 3. CAR
 4. Etiopija
 5. Gana
 6. Gvineia
 7. Zair
 8. Kamerun
 9. Kenija
 10. Madagaskar
 11. Obala Slonovače
 12. Uganda

ANGOLA

Po proizvodnji kafe nalazi se na 28-om mestu u svetu.

Superior – “ 5 = 20 do 39
Superior – “ 6 = 40 do 73
I kvalitet First Quality 7 = 74 do 110
li 2-nd Quality AA 8=111 do 167
II 2-nd Quality BB 9 = 168 do 240
III 3-rd Quality CC 10 =241 do 367
III 3-rd Quality DD 11 = 368 do 480
Under Grades
(van klase)

 

Pakovanje:          juta vreće, 60 kg neto, tara 1 kg

Sadržaj kofeina: Robusta – 2,20%

Vreme berbe:

Robusta:     juni / oktobar

Arabika:       april /juni

Početak izvoza:

Robusta:     septembar / oktobar

Arabika:       juli / avgust

Izvoznici:             državna organizacija koja ima monopol na uvoz kafe –

NATIONAL EBCAFE UEE SOCIETY

Izvozne luke:       Gabinda, Luanda, Ambriz, Amrizette, Amboin, Novo redondo

Glavni kupci:       Alžir, SSSR i zemlje socijalističkog bloka, SAD, Portugal

Zapažanja o kvalitetu:

Angolska Robusta ima zrna srednje veličine, okrugla, žute boje i blagog i finog neu-
tralnog ukusa napitka. Podesna za mešavine i za proizvodnju ekstrakta kafe.

BRAZIL

Po proizvodnji i izvozu Arabike zauzima apsolutno prvo mesto na svetu.

Godišnja proizvodnja:

Normalno prosečno 20-30 miliona vreća/vreća = 60 kgr./, ose-
tnije odstupanje izazivaju mrazevi i biljne bolesti koje imaju kara-
kter epidemije.

U prošeku 17 do 20 miliona vreća.

Lokalna potrošnja kafe u Brazilu iznosi 7 do 9 miliona vreća što
ih čini drugom potrošačkom nacijom na svetu. U ovome se bitno
razlikuju od drugih proizvođača kafe koji najveći deo produkcije
izvoze.

Visina terena proizvodnje: 200 – 800 metara
Botaničke vrste:

Arabika – uglavnom
Robusta – malo
Arabusta – veoma malo

Botaničke podvrste:

Arabika:        Bourbon, Typica/Amarelo/,

Caturra, Muno Novo, Sumatra,

Catuai, Maragogype /mutacija Typica
koja potiče iz Bahia/

Svaka od ovih grupa deli se na podgrupe prema karakteristikama zrna i područjima
u kojima se proizvodi. Tako se Santos označava kao Bourbon i Fiat Beans /Chato/.
Minas prema tri geografska područja: Sul Minas, Oeste de Minas i Zona da Mata.
Kafe iz države Rio de Janeiro i delimično iz Sao Paula i Esprito Santo označavaju
se kao Rios. Kafe Bahia nose nazive: Bahias, Chapadas, Caravelas, Nazares, Ma-
gagogype.

Oblast proizvodnje:

Kafa se proizvodi u 17 država Brazila s tim što se 95% ukupne proizvodnje proi-
zvodi u četri države Minas Gerais, Sao Paulo, Parana i Espirito Santo, a zatim po
značaju dolaze Bahio. Rio de Janeiro i Goias. Santos se proizvodi uglavnom u dr-
žavi Sao Paulo i Rio de Janeiro. Minas u državi Minas Gerais. Victoria u Esprito
Santo i Bahia.

Klasifikacija po broju defekata na uzorku od 300 g:

Američki i brazilski metod                            Havre metod

2 NY 4 defekta 8 defekata
3 NY 12 “ 17 “
4 NY 26 “ 30 “
5 NY 46 “ 87 “
6 NY 86 “ 158 “
7 NY 160 “ 273 “
8 NY 360 “ 480 “

Najčešće je u primeni kod zaključivanja kupoprodaje NY klasifikacija (Green Coffe
Association of New Citu Inc.). Kafa se često prodaje po medjuklasama na primer:
Type 2/3, 3/4, 4/5. 5/6 itd. U tom slučaju broj negativnih poena (defekta) za međuti-
pove dobija se tako što se broj defekata zbroji po nižem i višem tipu i zbir podeli sa
2. Na primer: Type 2/3 = 8 defekata, 3/4 = 19, 6/7 = 123 itd.

Prema tome po našem pravilniku može se uvesti kafa počev od Type 2 do zaklju-
čno 6/7.

Klasifikacija po veličini zrna (po ISO standardu);

 • Screen (sito No. 20/8.0 mm/ veličine okruglih otvora
  veoma krupno zrno
 • Screen 19/7,5 mm/ – ekstra krupna zrna
 • Screen 18/7,10 mm/ – krupna zrna
 • Screen 17/6,70 mm/ – krupno zrno
 • Screen 16/6,30 mm/ – dobro zrno
 • Screen 15/6.00 mm/ – srednje zrno
 • Screen 14/5,60 mm/ – malo zrno

U upotrebi su i sita između navedenih. Na primer: good to large bean – Screen 16
do 18 – prosečno sito 17.

Tolerancija je: 10 – 15% sitnije zrno od označenog sita, a ako je naznačeno prolazi
kroz sito ..No.” – tolerancija je 5%.

Sušenje:             prirodno na suncu

Sortiranje:           mašinsko prečišćavanje, elektronsko sortiranje

Pakovanje:         juta vreće 60 kg neto, tara 500 grama

Cvetanje:            glavno: oktobar-novembar-decembar

Berba:                od juna

Izvoz:                 tokom ćele godine

Glavni kupci:       SAD. Italija, Nemačka, Švedska, Francuska.

Japan, Danska, Argentina, Španija, Jugoslavija

Zapažanja o kvalitetu:

Veliki izbor kafe, skoro za sve ukuse i načine prerade i korišćenja. Najbolji napitak
daje tzv. ,,Strictly soft fine cup”, a najlošiji ,,Rio cup”. Soft kategorije su sveže i bla-
ge kao napitak, dok su Rio dosta opore i oštre, a tvrde vrste su izrazito opore.

Automati za kafu iznajmljivanje
Automati za kafu iznajmljivanje

Tipična je Santos kafa koja daje veoma fini i blagi napitak i smatra se najboljim bra-
zilskim zrnom – slično moki. Najbolji među njima je Bourbon, sa malim zrnom, ta-
mno do svetlozelene boje.

Santos flat bean ima krupnije zrno i neutralan ukus napitka. Minas je sličan Santo-
su s tim što ima naglašeniji kiselkast ukus napitka. Kuvana Rio je trpka i oštra, a
zrna su krupnija od Santosa. Boja varira od svetle do tamnozelene.

Po ukupnom kvalitetu Santos je na prvom mestu, Minas kafa na drugom, Parane
na trećem, Bahia na četvrtom, Parnambuco na petom, Rios na šestom i na kraju je
Victoria.

U okviru iste vrste kafe se dosta razlukje po boji zavisno od starosti, stepena suše-
nja, metoda preparacije i uslova skladištenja. Stoga treba prvenstveno kupovati ka-
fu sa karakterističnom bojom i novije berbe. Utoliko pre što su brazilske kafe naj-
češće napadnute skladišnim štetočinama. Što su starije, veći je procenat bušenih
zrna i zrna sa drugim manama.

U trgovini kafa se po starosti prodaje kao: Old crop /stara berba/, past crop /pro-
šlogodišnja berba/, curent or present crop /tekuća ili sadašnja berba/, new crop
/nova berba/.

Terminologija u upotrebi u SAD i nekim zemljama Evrope:

Fanci – veoma lep izgled, bez crnih zrna =

Type 2 NY
Extra Prima ii 2/3 NY
Superior u 3/4 NY
Good ii 5/6 NY
Regular u 6/7 NY
Ordinary u 7/8 NY

B U R U N D I

Po proizvodnji 27. proizvođač u svetu, deseti u Africi.

Ukupna godišnja proizvodnja:        500.000 vreća

Ukupan godišnji izvoz:                   400.000 vreća

Botaničke vrste:

Arabika: 90% do 93%

Robusta: 7% do 10%

Hibridi:     neznatno

Botaničke podvrste:

Arabika: Mibirizi. Blue Montain /Plava planina/

Oblast proizvodnje: Arabika: Ngozi, Muyinga, Gutega, Ruyigi
Robusta: Imbo Plain, Rusizi Plain
Visina terena: Arabika: 1.500 – 2.000 m. Robusta 800 m.
Vreme berbe: maj – kraj avgusta u toku suše
Vreme izvoza: juli – septembar
Preparacija: Arabika: vlažna metoda 100%

Robusta: vlažna metoda 58%, suva metoda 42%.

Klasiranje: Potpuno prana Arabika/prerađena vlažnom metodom, fer-
mentirana, prana, bez smrdljivih i crnih zrna/ AAA, AA. A.

Prana Arabika /prerađena vlažnom metodom bez smrdljivih
i crnih zrna/ 1 & 1 CA, 2 & 2 CA, 3A, 3B.

Arabika trijaža: 4 i 5
Prana Robusta: HTM i HTT

Zabranjen je izvoz kate: Zelena sa skrivenim ustajalim ukusom

sa više od 1-2% stranih primesa
sa više od 5% crnih zrna
sa više od 2% lomljenih zrna
sa više od 12% vlage
sa više od 5% ispod Screen 10
razne botaničke vrste mešane
Sadržaj kofeina: Arabika 1.35%
Pakovanje: Juta ili Sisal vreće 60 kgr. neto, tara 1 kgr.
Izvozne luke: DAR es SALLAM /u Tanzaniji/
Izvoznik: BURUNDI CAFFEE COMPANY – državna kompanija
Glavni kupci: SAD, Nemačka, Francuska, Holandija

CENTRALNA AFRIKA /REPUBLIKA/

Po proizvodnji kate nalazi se na 30-om mestu u svetu, 12-ti u Africi.

Ukupna godišnja proizvodnja: 260.000 vreća

Botaničke vrste:         Robusta

Excelsa: Iščezla pre 1933 godine sa 15.000 ha usled bole-
sti traheomikoze, koja potiče iz ove zemlje

Botaničke podvrste: NANA Robusta /raste spontano i divlje/ i CANEPHORA

Visina terena proizvodnje:        400-600 metara

Vreme berbe:             novembar – februar

Preparacija:               suvi metod

Klasifikacija: uzorak od 300 gr:

Extra Prima – od 0 do 15 defekata
Prima – od 16 do 30 “
Superior -od 31 do 60 “
Standard – od 61 do 115 “
Limit – preko 115

Klasiranje po veličini zrna:

iznad sita (screen)            16

ispod sita (screen)           14

Sadržaj kofeina:         2,32%

juta vreće, oko 60 kg. bruto, tara 1 kg
februar – avgust
12 privatnih firmi
Douala, Pointe – Noire (Congo)

Glavni kupci:              Francuska, Italija

Zapažanja o kvalitetu:

Dobro klasirana, dobro se prži, neutralan ukus napitka.

EKVADOR /ECUADOR/

Po proizvodnji kafe nalazi se na 14-om mestu u svetu, sedmi američki proizvođač.

Ukupna godišnja proizvodnja:        1.500.000 vreća

Ukupni godišnji izvoz:                    1.200.000 vreća

Botaničke vrste: Robusta 50%
Arabica 50%
Botaničke podvrste: Arabica: Bourbon, Typica, Caturra
Robusta: Canephora
Visina terena proizvodnje: 2.400 metara

 

Oblast proizvodnje: Sever: Oblasti u okolini Santo Domingo Lod Colorados

Sušenje: Centar: Provincija Manabi oblast Jipijapa
Provincija Guyas – Arabika
Provincija Loja – Arabika

Prirodno na suncu, veoma retko u sušariSortiranje:Mašinsko prečišćavanje, elektronsko sortiranje i ručno pre
biranje – zavisno od zahteva kupcaPreparacija:Robusta većinom suvi metod (Natural)
Arabica – suvi metod 40%, vlažni metod 60%Klasifikacija:

Arabica – Washod – Evropska preparacija

–  US Quality
Unwashed – No UN

–  Extra Superior

–  Superior

70% kafa je ovih tipova

–  Selecto

–  Superior

–  Corriente

Robusta: Washed /neznatne količine/

Unwashed – Standard: 3-5% crnih zrna
– Selecto: 3% crnih zrna.

Opis klasa:Washed Arabica Europen Preparation: Ručno prebirana. si-
to 18/19, slatkastog ukusa napitka. Prodaje se kao: Supre
mo, Selecto. itd.

 

Automati za kafu iznajmljivanje
Automati za kafu iznajmljivanje

Unwashed Arabica Peaberry: Max. 1% crnih zrna,
max 1% lomljenih zrna.

Klasifikacija kafe Arabica /prane i neprane po broju negativnih poena
A. ARABICA LAVADO (prana arabika)

 1. ARBICA NATURALE (neprana arabika)

Klasa               Broj negativnih poena

Extra Superior                  8

Superior                         19

Ordinario                        26

Ordinario 1                      86

Ordinario 2                    260

jun – oktobar
1,34%

min. 9%, max. 11 %

sisal vreće, 69 kg neto, tara 500 gr

oko 30 privatnih firmi

Bahia de Caraquez, Manta Quayaquil.

SAD. Nemačka, Švajcarska, Italija, Belgija, Francuska

Zapažanja o kvalitetu: Robusta kafa je dosta loše klasirana i neujednačenog kva!’
teta. Nepržena Arabica bolje sortirana, dobra kafa sa tipičnom aromom napitka ko
ja se gubi starenjem kafe. Prana Arabica je bolja, ali je ponuda neredovna i ugla
vnom u sezoni.

ETIOPIJA /ETHIOPIA/

Šesti po veličini proizvođač kafe u svetu, prvi proizvođač Arabike u Africi, a drugi
svih vrsta u Africi (iza Obale Slonovače).

3,3 miliona vreća, ovo je procena jer velika ko-
ličina kafe raste divlje na severozapadu, u ne-
pristupačnim predelima pa samim tim i neispi-
tanim oblastima.

1,5 – 1,6 miliona vreća

Arabica

Dijmah, Sidamo, Harrar. Kaffa, Chimbi
1.300 – 2.100 metara

Neprana:     oktobar-decembar

Harrare: januar-februar
Prana:         od oktobra

Beru se samo zreli plodovi ručno jedan po jedan.

Neprana: tokom ćele godine
Prana: novembar – februar

suvi metodi:        Dijmah

vlažni metodi:      Sidamo i Limu /6-8% celokupnog izvoza otpa-

da na ove kafe/

Sortiranje:            mašinsko čišćenje, ručno prebiranje i elektronsko sortiranje /Adis

Abeba i Dire Dawa/

Klasiranje:           Klase od 1 do 8 s tim što je po propisima Etiopije dozvoljen izvoz

zaključno sa klasom (Grade) 5/UGO
Klasa (grade) No. 1 – do 3 defekta (prana kafa)

 • 4-12 ”       M
 • 13-25 ”       “
 • 26-45 ”           “

5 – 46 – 100    ”           “

 • 101 – 153 defekta
 • 154-340       “

8 – preko 340

Vlaga:                 11,5%

Sadržaj kofeina: 1,13%

Opis kvaliteta po reonima proizvodnje:

Reon Preparacija Veličina

zrna

Boja Prženje Ostalo
Sidamo Prana i
neprana
Mešavina
sitnog do
srednjeg
Zelenkasta

(srebrnaste

pokožice)

Dobro Osrednja
kiselost i
fina aroma
Harrar Neprana Srednje do
krupno
zašiljeno
,,longberry”
Zelenkasta Dobro Osrednja
kiselost i
malo izr. aro-
ma, dobar
ukus
Djimah Prana i
neprana
Krupna, ok-
ruglasta
zrna
Zelenkasta Normalno Obična do
lagano

kiselasti i pun-
oća ukusa

Ghimbi

/Lekem-

pti

Neprana i
prana

Zrna

srednje,

krupna,

okruglasta,

duguljasta

Zelena

(prana)

žućkasto-

zelena

(neprana)

Normalno

 

Pakovanje:          juta vreće. 60 kg neto, tara 800 gr

 

Izvoznici:             13 privatnih firmi i Coffee Boart of Etiopia

Izvozne luke:        Assab, Djibouti

Važnije trgovačke vrste: Djimah, Lekemti, VVashed Limu, Sidamo. Harrar

Glavni kupci:       SAD, Nemačka, Skandinavija, Švajcarska, Italija, Saudi

Arabija, Japan, Francuska.

GVATEMALA/GUATEMALA/

Sedmi po veličini proizvođač kafe u svetu, četvrti proizvođač u Americi.
Ukupna godišnja proizvodnja: 2,8 do 3,2 miliona vreća

2,8 do 2,9 miliona vreća
Arabica i nešto malo Robuste

Botaničke podvrste:                Arábigo, Bourbon, Typica, Maragogype.

Važni rejoni proizvodnje:         Colomba (36%), Mazatenango (15%), Chiquiricha-

pa (15%), Cuilapa (9%). San Sebastian (6%) i Santa Cruz (6%)

Vreme berbe:                          avgust – april

Klasifikacija:

Dobra prana /Good Washed/

Ekstra dobro prana /Extra Good
Washed/

Prima prana /Prima Washed/

Ekstra prima prana /Extra Prime
Washed/

Polutvrda zrna /Semi Hard Bean SH/

Tvrda zrna /Hard Bean/

Izvrsno tvrdo zrno /Fancy Hard Bean/

Strogo tvrdo zrno /Strictly Hard Bean

SHB/ – među najboljim kafama na svetu 1.600 – 1.700 m. visine
krupna, plavkasta i sjajna

sa nižih terena: lagan, nežan i mirišljav ukus napitka,
sa viših terena: puni ukus i nakiseo svojstven ukus napitka.

1.32%

juta vreće, konoplja ili kenaf. 69 kg neto, tara 700 gr
oko 60 privatnih firmi
od oktobra

Izvizne luke:         Sento Tomas de Častilo 80%, Puerto Barrios 9%, San Jose 8%,

i Cahamperico 3%

Najveći kupci:      SAD. Nemačka, Holandija, Finska, Švedska.

Zapažanja o kvalitetu: Strictly Hard Bean (SHB) je među najboljim kafama u svetu.
Nargagype je veoma kvalitetna kafa, ali se nudi u malim količinama.

HONDURAS

Po proizvodnji kafe nalazi se na 15-om mestu u svetu, osmi američki proizvođač.
Ukupna godišnja proizvodnja:         1.450.000 vreća

1.100.000 vreća

Arabica

Caturra, Typica, Bourbon, Pacas, Vila Sorchi,
Cheisha, Catui.

oktobar – mart

Glavni rejoni proizvodnje: Santa Barbara, El Paraiso, Camayaqua, Cortes, Copan.

La Paz, Ulancho, Lempira, Yoro.

Visina terena proizvodnje:

 • Central Standar /de Menos Altura/: 700-1.000 metara
 • High Grown /Estricta/: 1.000 – 1.500 metara
 • Strictly High Grown /SHG/: 1.500 – 2.000 metara

Preparacija:         vlažni metod 90%, suvi metod 10%

Sortiranje:            mašinsko prečišćavanje, elektronsko sortiranje i ručno prebira-

nje. Kafa nije sortirana po veličini zrna (sito), ali je krupna i dosta
ujednačene krupnoće.

Klasiranje:           prana – evropska preparacija:

Central standard, High Grown (HG) i
Strictly High Grown (SHG)

 • SAD kvalitet:

Standard i High Grown

neprana – evropska preparacija: ručno prehrana

 • SAD kvalitet: mašinski prečišćena ili elektronski
  sortirana (FAQ)

Količine pojedinih klasa:

prana: Standard 40%

High Grown 40%

Strictly High Grown 10%
neprana: – 10%

Kvalitet:        prana kata: Izgled homogen, boja plavozelena, veličina zrna – good

bean /Screen 16/. ukus napitka dobar, nakiseo, pun mekan.
Prženje: fino

1,32%

juta vreće, 69 kg neto, tara 1 kg
Puerto Cortes 95%, Ampala 5%

Mart-jul

Nemačka, Švajcarska, Japan, Francuska, SAD, Italija, zemlje
istočne Evrope, a znatan uvoznik je i Jugoslavija.

Zapažanja o kvalitetu: Neprana-ručno prebirana kafa je čista i sa dobrim zrnom i
ukusom napitka dobre kiselosti. Mašinski prečišćavana kafa ima nagorak ukus.
Prana-kafa SHG veoma lepog izgleda i vrlo dobrog je kvaliteta.

INDIJA

Po proizvodnji kafe nalazi se na 8-om mestu u svetu, a po izvozu na 16-om.
Godišnja proizvodnja: 140-150.000 tona
Godišnji izvoz:             80 – 90.000 tona

Botaničke vrste:

Arabica – 54% /u opadanju/

Robusta – 46% /u porastu/

Liberica /Excelsa/ /nestaje/

Botaničke podvrste:

Old Chick /Chickmalagur poreklo/

Goorg. Kent

hibrid /Arabika i Robusta
Arabika i Liberika/

Rejoni proizvodnje:

Država % učešća Komercijalne oznake cc
Karataka
(ex Misore) 77 Bababudans 38
Mysore 35
Biligiris 3
Coorg
Kerala 14 Malabar Wynaad * 2
Nelliamoathies *
Travancore
Tamil Nadu 9 Palnis 3
/ex Madras/ Salem 3
Nilgiris *
Anamalais
Kannan Devan

Visina terena proizvodnje: Robusta 150 – 900 metara

Arabica 900 – 1.800 metara

Preparacija:         suvi metod:          ,,Cherry” – Robusta i Arabica

vlažni metod:      Plantation Arabica i Parchement Robusta

Sortiranje:            ručno prebiranje, mašinsko prečišćavanje i eventualno ele<‘:_

sko sortiranje; pretežno ručno sortiranje zbog jeftine radne

Sušenje:              na suncu na farmama.

Klasiranje (gradiranje):

 • Arabica (Cherry, Cleanings i Stripings)

AB (Flats)

PB (Peaberry)

C

BULK

BBB (crna, braon, lom)

 • Plantation Arabica: A, B, PB, i C.
 • Cherry i Parchment Robusta: AB. PB. C, BULK i BBB

Opis klasa: neprana Arabica (Unwashed Arabica):

 • Unwashed Arabica Cherry AB: Prečišćena toleriše se do 2% zrna
  PB po težini, otpadnih primesa (triage) do 3% od težine. 90% na
  situ 15 (6 mm), 1.5% prolazi kroz sito 15 (6,00 mm).
 • Unwashed Arabica Cherry EP: kao I prethodna.

-Unwashed Arabica Cherry PB: Prečišćena, sa tolerancijom do 2%
od težine zrna AB, max. 3% otpadnih primesa (triage).

 • Unwashed Arabica Cherry C: Mala ovalna zrna, sadrži otpadne pri-
  mese BB. ali ne više od 2%, sito 14 (5,60 mm) uz toleranciju od
  25% zrna ispod 5,5 mm, ali iznad 5 mm.
 • Unwashed Arabica Cherry Bulk: Sva mešana zrna van klase i ne-
  pročišćena. 18% otpadnih primesa 16% BBB.
 • BBB: Crna. braon zrna, kao i kisela i smrdljiva zrna I lomljena zrna
  manja od 1/3 veličine.

Prana Arabica (Washea Arabica):

 • Plantation A: Prečišćena kata, da ne sadrži zrna PB (Peaberry) uz
  toleranciju od 2% od težine. 90% zrna zadržava se na situ 17 (6,70
  mm), a 1.5% prolazi kroz sito 15 (6,00 mm).
 • Plantation B: Prečišćena kata, da ne sadrži zrna PB uz toleranciju
  do 2% od težine. Otpadnih primesa do 3% od težine, 75% zrna se
  zadržava na situ 15 (6 mm) i 1,5% prolazi kroz sito 14 (5,60 mm).
 • Plantation C: Neprečišćena kata (lomljena. naborana, oštećena, slo-
  mala, dekolorisana, nepravilnog oblika, bleda i pulperom ošt-
  ećena zrna). Zadržava se na situ 14 (5,60 mm). 25% prolazi kroz si-
  to Između 5 i 5,5 mm.

Standard za Robustu (Washed) i Robusta Cherry (Unwashed):

Specifikacija kvaliteta za Robustu:
Gradiranje:

90% od težine mora ostati na situ 15 (6mm) i da ne
propada više od 1,5% kroz sito 14 (5,60 mm).

75% od težine zadržava se na situ 14 (5.60 mm),
ali 100% od težine mora ostati na situ 14 (5,60 mm)

Prečišćavanje:

Dobro prečišćena kafa. Ne sadrži zrna AB uz toler
anciju do 2% od težine. Može sadržati max. 4% ot-
padnih primesa (triage).

Prečišćena kata. Ne može sadržati zrna PB uz tol-
eranciju do 2%. Sadržaj otpadnih primesa max. 3%
/triage/.

Negradirana i nepročišćena kata uz toleranciju do
10% otpadnih primesa (triage) po težini.

Sadrži otpadne primese, ali ne više od 2% BBB.

Definicija nekih defekata:

„Triage” – Okrugla mala zrna, oštećena zrna, štura zrna, lomljena zrna (ne manje
od 1/3 veličine zrna).

„Bits” – Lomljena zrna manja od 1/3 veličine zrna, uključujući kisela I smrdljiva
zrna.

,,Elacks” – Više od 1/4 površine zrna crna, braon, plava ili slična dekolorisana zrna
uključujući I kisela smrdljiva zrna.

Monsunska kafa:

U vremenu kada je za transport kafe Iz Indije u Evropu bilo potrebno 6 meseci si-
rova kafa je za to vreme usled vlage i ostalih klimatskih uslova menjala boju od ze-
lene do zlatno zelene i dobijala poseban specifičan ukus. Mnogi potrošači su tu ka-
fu prihvatili kao „Indijsku kafu”, pa su kasnije, kada je vreme transporta višestruko
skraćeno tražili svoju „Indijsku kafu”. Indija je iskoristila tu priliku I počela da proiz-
vodi Monsunsku kafu, dajući prednost jugozapadnom monsunu u maju i junu.

Način pripremanja monsunske kafe je sledeći: neprana arabika se na posebnim
nepokrivenim platoima razastre u debljini 12 do 20 santlmetara i tako ostaje 4-5
dana uz povremeno prevrtanje kako bi ravnomerno bilo izloženo vlazi iz atmosfere
Posle toga kafa se pakuje /nenabijeno/ u jutane vreće i slaže u redove sa dosta pr-
ostora između vreća i redova kako bi mogao nesmetano da cirkuliše monsunski
vetar. Jednom nedeljno kafa se istresa iz vreća prepakuje u iste ili druge vreće i ta-
ko se radi 6-7 nedelja za koje vreme kafa promeni boju i prelazi u zlatno žutu i ta-
da se smatra daje kafa postigla svoju punu karakteristiku „Monsunske” I da pruža
željeni ukus. Za pripremu kafe na ovaj način kafa se bere ručno kako bi se izbeglo
svako zrno koje ne može dati izgled monsunskog. Vrši se i blaga fumigacija kako
bi se izbegla Infekcija.

Monsunska kafa se Isporučuje kao:

Monsunska Malabar AA, Monsunska Basaneli,

Monsunska Arabika AB i Monsunska arabika trijaža

Sadržaj kofeina: Arablca Malabar AA            1,37%

Coorg Plantation              1,27%

Pakovanje:          juta vreće, 60-75 kg, tara 0,8 – 1,6 kg

Izvoznici:             oko 50 privatnih firmi sa 12 većih i značajnijih. Oni kupuju kafu

od Coffee Board of India na aukcijama.

Izvozne luke:       New Mangalore. Cochin, Madras, Bombay i Calcuta.

Glavni kupci:       SSSR. SAD, zemlje istočne Evrope, Italija, Nemačka i dr.

Zapažanja o kvalitetu: Robusta – vrlo dobra. Neprana Arabica ima neutralan ukus i
miris napitka i dosta zaostaje od južnoameričkih kafa i prženje je dosta slabo. Ara-
bica Plantation je znatno bolja.

Automati za kafu iznajmljivanje
Automati za kafu iznajmljivanje

INDONEZIJA i automati za kafu iznajmljivanje

Po ukupnoj proizvodnji kafe nalazi se na trećem mestu u svetu a prva je u svetu po
proizvodnji Robuste. Najveći je proizvođač kafe u Aziji.

suvi metod (natural) 90%

kafa proizvedena po suvom postupku, zatim prana a či
šćena sa toplom vodom

G.B. Obično pripremanje
O.I.B: indijski tip preparacije
VV.E.B. bolja preparacija (antilska)

Klasiranje:

Neprana (Unwashed):

– Special                           3% otpadnih primesa (triage), sito 17-20

3-5% nema sortiranja
5-8%            “

EK = prvi kvalitet.

Klase na bazi defekata na uzorku od 300 grama:

Klasa (grade)

Sortiranje:     mašinsko prečišćavanje i ručno prebiranje.

Sadržaj kofeina: Robusta sumatra 1,65%

Arabica Java 1,20%

Arabica Celebes 1,22%

Arabica Timor 1,32%

Pakovanje: juta vreće 60 i 80 kg, tara jednostruke vreće 1 -1.2 kg, a dvostruke 2-2.4

Tokom ćele godine u zavisnosti od oblasti, visine terena i bota”
čke vrste. Glavna sezona berbe je mart – jun.

Robusta: tokom ćele godine a posebno jul – februar
Arabica: počev od septembra

307 ovlašćenih firmi, od kojih je značajno 25

Sumatra: Belawan, Sibolga, Panđang, Palembang. Telok. Be:
ng. Benkulu, Padang.

Java: Jakarta, Semarang i Surabaya
Bali: Buleleng
Celebes: Macassar
Timor: Kupang – Dill

Glavni kupci:       SAD. Holandija. Italija, Nemačka, Japan, Švajcarska. Zbog

neusklađenosti propisa o kvalitetu Jugoslavija nije uvozila znača-
jnije količine ove kate.

Zapažanja o kvalitetu:

Indonežanske kate, naročito one sa Sumatre, ubrajaju se među kvalitetnije. Arabi-
ca sa Celebesa – Celossi sa krupnim zrnom i odličnim napitkom i Rantepao sa si-
tnijim zrnom i dobrim ukusom napitka. Arabica sa Jave ima manje zrno od one sa
Sumatre, fine je modre boje. dobro se prži a napitak ima fini aciditet.

Prana Robusta ima mala. žućkastozelena okrugla zrna. Često je sa flekama na zr-
nu svojstvenim monsunskim kafama, te kod bodovanja dolazi do grešaka, jer se
takva zrna ponekad tretiraju kao crna. Napitak je neutralan, sa dosta ekstrakta i
prikladna je za mešavine i proizvodnju ekstrakta.

Kod prane Robuste treba biti oprezan zbog mogućnosti prisustva stinkersa (smr-
dljivca).

Neprana Robusta je ponekad fermentisana, sa izmenjenim ukusom a nastaje veliki
gubitak u težini prilikom prženja, ukus je uglavnom gorak.

Kod Arabice kvalitet je veoma promenljiv, te treba biti posebno oprezan pri kupovi-
ni sa skladišta u Evropi i pojedinačnih ponuđača.

KAMERUN (CAMEROON)

Po proizvodnji kafe nalaze se na 11-om mestu u svetu.

Godišnja proizvodnja:        1.700.000 – 1.900.000 vreća

Godišnji izvoz:                  1.600.000 – 1.800.000 vreća

Botaničke vrste:         Robusta 2/3 proizvodnje 66%

Arabica 1/3          ”            34%

Visina terena proizvodnje: Robusta 800 – 1.000 metara
Arabica 1.000 – 1.800 metara
Vreme berbe: Robusta

Arabica

–  novembar – februar

–  septembar – februar

Preparacija: Robusta

Arabica

–  suvi metod isključivo

–  vlažni postupak 90%, suvi 10%

Sušenje:

Sortiranje:          Robusta – mašinsko prečišćavanje uglavnom u nekim

fabrikama, ručno prebiranje.

Arabica – Ručno prebiranje (85%) a elektronsko sortiranje ‘

Botaničke podvrste:

Robusta: Java Ineac
Arabika:     Blue Mountain

Klasiranje Robuste po krupnoći:

Large (krupno zrno) 15%, Grade I – 40%, Grade II – 39%
i Grade III – 6%

Opis Klasa:

 • Large Beans – sito 18/19, 8% zrna manjih po veličini (mece-
  no po težini), 1 % zrna koja se zadržavaju na situ 16
 • Grade I: sito 16/18 uz toleranciju 30% zrna većih od sita 18. 8%
  manjih od 16 i 1% manjih od sita 14
 • Grade II: sito 14/16 uz toleranciju do 30% zrna iznad sita 15 i
  zrna iznad sita 10
 • Grade III: sito 10 uz toleranciju do 30% zrna koja se zadržava^
  na situ 14 i najviše 8% zrna ispod sita 10.

Klasiranje Robuste po kvalitetu: (na uzorku od 300 gr)

 • Extra Prima:
 • Prima:
 • Superior:
 • Current:
 • Limit
 • TRI
 • BRI
Klasiranje Arabica: A, B, C, D, E, F, BRI i TRI

– Grade A: 70% zrna na situ 18 i
30% “ ” 17
– Grade B: 70% ” ” 17 i
30% “ ” 16
– Grade C: Peaberries

– Grade D: 70% zrna na situ 16
30% “ ” 15
– Grade E: 70% “ ” 15
30% “ ” 14
– Grade F: Elephant zrna.
Grade A. B i C klasira se kao „Prima”
D ” “ „Superior”
P ” i’ „Curent”
Sadržaj kofeina: Robusta 2,32, Arabica 1,27%

Vreme berbe:      Robusta: Početak novembra do sredine februara.

Arabika: Početak septembra do sredine februara zavisno od vi-
sine terena 1.000 do 1.800 m.

Vreme izvoza:      Robusta: januar – mart,

Arabica: oktobar-jul

Izvoznici:             oko 20 privatnih firmi

Pakovanje:          juta vreće ili juta sintetika, 60 kg, tara 430 i 850 g (Arabica),

800 gr (robusta)

Izvozne luke:       Douala i Victoria

Glavni kupci:       Francuska, Holandija, Nemačka, Italija, SAD i Japan.

Povremeno i Jugoslavija kupuje ovu kafu.

KENIJA (KENYA)

Po proizvodnji arabike drugi proizvođač u Africi iza Etiopije, a trinaesti proizvo-
đač u svetu.

Ukupna godišnja proizvodnja:         1.600.000 vreća

Ukupan godišnji izvoz:                   1.500.000 vreća

Visina terena proizvodnje:               1.500 – 2.100 metara

Botaničke vrste:         Arabika 99%

Robusta 1 %

Vreme berbe /2 puta godišnje/. Glavna berba 80% oktobar – decembar. Leteć;
rba 20% juni – avgust.

Preparacija: vlažni metod (gro proizvodnje)
suvi metod (veoma malo)

mokri metod se zasniva na selekciji plodova, odvajanju pulpe
fermentaciji (24-48 časova), ispiranju, sušenju na suncu i
eventualno veštačkim putem.Sotriranje:mašinsko prečišćavanje i elektronsko sortiranje, veoma retko
ručno prebiranje.Pakovanje:sisal vreće, 60 kg, tara 1,1 kg

Klasifikacija za prane kafe (Washed coffee)

 

Oznaka Opis Procentualno učešće

u proizvodnji

PB

AB

AB

C

Elephant

TT

Peaberties (oblik graška) 2%
screen 17 i 18 (7,2 mm) 36%
” 15 i 16 (6.6 mm) 50%
” 14 i 15 (ispod 6,6 mm) 10%
Oblik slonovog uva 2%
Lagana zrna (Light beans) izdvojena
iz AA i AB u struji vazduha
T Manja zrna od TT, izdvojena iz C u struji vazduha
UG

M’BUNI

Ungraded (van klase)

Degenerisana zrna sa slomljenih grana od vetra
ili roda prerađene suvom metodom.

MH M’BUNI HEAVY – krupno zrno
ML M’BUNI LIGHT – malo zrno
Izgled: Washed – plavkasta boja, relativno sitna, okruglasta zrna
,.Cup test”: Po kvalitetu cup testa razvrstava se na 10 tipova od finog pa
sve do prosečno čistog kvaliteta.
Sadržaj kofeina: 1,36%

 

Izvoznici:             oko 45 privatnih firmi, od kojih je 10 aktivno, a samo 3 firme

izvoze više od 100.000 vreća

Kenya National Trading Corporation – državna firma
Vreme izvoza:     novembar- april (većinom)

Izvozna luka:       Mombasa.

Glavni kupci:       Nemačka, V. Britanija, Švedska, Holandija, Japan, Italija,

Finska, Belgija, Francuska.

KOLUMBIJA (COLOMBIA) i automati za kafu iznajmljivanje

U ukupnoj proizvodnji kafe nalazi se na drugom mestu u svetu, odmah posle Brazi
la. a po proizvodnji prane kafe na prvom mestu.

Godišnja proizvodnja:
Godišnji izvoz:
14.0.     000 vreća

12.0.     000 vreća/polovinu kupe SAD i Nemačka/

Berba: April – juni 75%, oktobar – januar 25%
Period izvoza: Tokom cele godine
Maragogype od novembra
Botanička vrsta: Arabica
Botaničke podvrste: Bourbon, Typica, Caturra, Maragogype
Visina terena proizvodnje: 800 – 1.900 metara
Preparacija: vlažni metod – 30 časova fermentacije
Pulpa i lepljiva sluz se odstranjuje pomoću specijal-
nih pulper mašina ili sa NaOH.
Sušenje: prirodno na suncu ili pod staklenim krovom
Sortiranje: ručno prebiranje, mašinsko prečišćavanje i elektro-
nsko sortiranje
Klasifikacija i kvalitet:

–  Maragogype:

–  Supremo:

–  Excelso:

veoma krupna zrna, viši kvalitet
zrna krupnija od kafe Excelso.

Tip ,,Klaus” sito 16,5 (za Nemačku)

Tip „Evropa” sito 15 (za Francusku.Španiju i Italiju)
Tip „Scandinavia” sito 14 (za nordijske zemlje)

Tip „Americano” sito 14 (za SAD – niži kvalitet od

prethodnih kata)

– Consumo: čisto i dobro prebrana kata. Miris i ukus napitka običan
Ostali tipovi kate (Pasillo i Ripio) se po propisima Kolumbije ne mogu izvoziti.
Sadržaj kofeina:         1,37%

Pakovanje:                 sisal vreće, 70 kg neto, tara 700-900 gr.

Važnije eksportne luke: Buenaventura (60%), Senta Marta (23%). Cartagena (17%).

Važniji kupci:              SAD, Nemačka, Holandija, Švedska, Španija. Finska,

Japan, Francuska, Belgija, Jugoslavija uvozi znatne količine
– manje od Brazila.

Zapažanja o kvalitetu: Kolumbijske kafe su zelenkaste boje (one starije su žuto-
smeđe). Imaju fini puni ukus i aromu i izdašnije su, te spadaju među najbolje sve-
tske – vrhunske kafe.

KOSTARICA (COSTA RICA)

Po proizvodnji kafe nalazi se na 11 -om mestu u svetu, a na 6-om u Južnoj Americi.

Ukupna godišnja proizvodnja: 114.000 – 120.000 tona
Ukupan godišnji izvoz:             100.000 tona

Botaničke vrste:         Arabika 99,9%, Robusta neznatno

Botaničke podvrste: Mondo Nuevo, Hibrido, Tico, Villa-Sarchi. Geisha, Caturra i
Gatui – sitno zrno

Vreme berbe:      avgust – februar

Vreme izvoza:     većinom u periodu novembar-maj.

Preparacija:        Vlažan metod većinom „benéficos”

Poluvlažni metod,,Rouven Pulper”. Ovaj novi metod sastoji se u
tome što se odvajanje pulpe sa svežih plodova obavlja pod vo-
dom odmah po stizanju u fabriku. Zatim se odmah podvrgava su-
šenju bez prethodnog stavljanja u bazene radi fermentacije.

Suvi metod se veoma retko primenjuje.

Sušenje:              Obavlja se na suncu ili u sušarama.

Sortiranje:            mašinsko prečišćavanje i elektronsko sortiranje (za kupce iz

SAD) i ručno prebiranje (za kupce iz Evrope)

Klasiranje ¡Grading)

Veličina zrna veoma varira zavisno od regiona, fabrika za preradu i izvoznika. Na
zahtev kupca vrši se sortiranje po krupnoći (screen).

 • Grade-AA: sito
 • Grade A:
 • First size:
 • PR:
 • AB:
 • MS (medium size) – srednja veličina
 • Shoro: nije sortirano (unscreened)
 • Cataduras: svetla zrna izdvojena na sortirnicama u struji vazduha
 • Cataduras ..23″: 2-ga i 3-ća klasa
 • Repasos: 3-ća klasa

Klase

-Evropska preparacija: krupna zrna, prve i druge veličine, sa malim zrnima i bez
defekata, ručno prebirana

– SAD preparacija: više nedostataka u zrnima – sortiranje manje pažljivo izvedeno i
obično mašinsko prečišćavanje

Sadržaj kofeina: 1.22 – 1,45%

Pakovanje: sisal ili kenaf vreće 69 kg neto, tara oko 690 g

Vreme izvoza: novembar – maj

Izvoznici:      25 privatnih firmi

Važnije izvozne luke: Puerto. Limon, Puntarenas

Glavni kupci: SAD, Nemačka, Holandija, Finska, Švedska, Belgija, Francuska.

Zapažanja o kvalitetu: Zrno je krupno i modrozelene boje, ukus napitka je pun i pri-
jatno kiselkast. Naročito su podesne za mešavine.

Značenje: SHB (Strictly Hard Beans), HB (Hard Beans). MHB (Medium Hard Be-
ans). GHB (Good Hard Beans).

KUBA (CUBA) i automati za kafu iznajmljivanje

Po proizvodnji kafe nalazi se na 29-om mestu u svetu.

Ukupna godišnja proizvodnja: 300.000 vreća
Ukupan izvoz:                          150.000 vreća

Botanička vrsta: Arabika

Botaničke podvrste: Typica uglavnom

Oblast proizvodnje: Istok: „Oriente” 80% /padine Sieira Maestra/
Centar: „Las Villas” /padine Sieira Escambiay/

Visina terena proizvodnje: 350-500 metara

Preparacija: vlažni i suvi metod, sušenje prirodno na suncu

Klasifikacija: Grade

Opis klase:

-Extra Turquino: prana i prirodna, sito 17

 • Turquino: prolazi kroz sito 17, ostaje na situ 16
 • Altura prana i prirodna, prolazi kroz sito 16.

ostaje na situ 15

 • Montana prana, prolazi kroz sito 15,

ostaje na situ 14

 • Cumbre prana, prolazi kroz sito 14.

ostaje na specijalnom situ za Peaberry.

 • Caracolio prana, specijalno sito

Boja zrna:            zelenkastožuta

Sadržaj kofeina: 1.37%

Vreme berbe:      oktobar

Vreme izvoza: počev od januara
Pakovanje:          juta vreće. 60 kg, tara 690 g

Izvozne luke:       Santiago de Cuba, Cienfuegos i Havana

Glavni kupci:       Spanija. Jugoslavija, arapske zemlje i Japan

Zapažanja o kvalitetu: Osrednji kvalitet, dobrog izgleda.

MADAGASKAR i automati za kafu iznajmljivanje

Po proizvodnji kafe zauzima 16-to mesto u svetu.

Ukupna godišnja proizvodnja: 1.300.000 vreća

Ukupan godišnji izvoz:             1.150.000 vreća

Botaničke vrste: Robusta, Arábica, Excelsa

Botaničke podvrste: Robusta: Kouilou i Congensis.

Arabica: Bourbon

Visina terena proizvodnje: Robusta iznad 500 metara, a Arabica 600-800 metara.
Vreme berbe: maj – oktobar

Preparacija:         Uglavnom suvi metod, naročito za Robustu

Veoma malo prane i čišćene kate

Sortiranje:     ručno prebiranje, mašinsko prečišćavanje i elektronsko sortiranje

Sušenje:       na suncu i u sušarama

Klasifikacija: Uzorak od 300 grama

0 do 15 defekata do 5 lomljenih zrna ujednačene boje

15 do 30 defekata do 5 lomljenih zrna ujednačene boje.screen za
Grade I ili II

30 do 60 defekata do 10 lomljenih zrna uglavnom ujednačene
boje, screen za Grade I ili II

60 do 120 defekata, do 25 lomljenih zrna, screen za Grad III
120 do 240 defekata, do 40 lomljenih zrna screen za Grade IV

Treba da bude iste botaničke vrste do 2% stranih tela sa delovi-
ma ljuske – ljušture

Van standarda, crna zrna

Grade I: sito 18/20, 16/20 i 16/18
II: ” 14/16
III: ” 10/14
IV: ” 10/12

Automati za kafu iznajmljivanje

Sadržaj kofeina: Kouilou: 2,20 – 2,35%

Arabica: 1.34%

Divlje stablo ,,Mascaro” daje plodove koji su bez kofeina, ali se još ne koriste, vero-
vatno zbog specifičnog ukusa.

Pakovanje: vreće od jute, paka ili sisala, 60 kg neto, tara 850 g
Vreme izvoza: avgust – februar

Važnije izvozne luke: Manakara, Tamatave. Mannjary, Sambava, Nossi Be

Izvoznici: državne kompanije

Glavni kupci: SAD, Francuska, Istočna Evropa, Italija, Nemačka i Japan.

Zapažanja u vezi sa kvalitetom:

Robusta: TOS se preferira u odnosu na kafe sa severa. ,,Nossi Beaxluded” ova sitna kafa je niže vrednosti, te je treba izbegavati ako se kao takva nudi. Gouilou ima tipičan ukus, na početku sezone je veoma vlažna, te može biti problema u toku prevoza i skladištenja i veliki je gubitak na težini u toku prženja, Washed i Gleaand: čista, suva, dobar ukus napitka. Washed: čista i ima odgovarajući ukus napitka.

Arabica: iz severnih predelaje bolja nego iz južnih, za razliku od Robuste.

Automati za kafu iznajmljivanje
Automati za kafu iznajmljivanje

MEKSIKO (MEXICO) i automati za kafu iznajmljivanje

Po ukupnoj proizvodnji kate na 5-om mestu u svetu, a po proizvodnji Arabice na 3-em.

Ukupna godišnja proizvodnja: 4.100.000 vreća
Ukupan godišnji izvoz:             2.600.000 vreća

Botaničke vrste: Arabica – gro proizvodnje, Robusta – veoma malo

Botaničke podvrste: Bourbon. Mundo, Nuevo, Caturra, Carnica, Maragogype

Regioni proizvodnje: Gro proizvodnje u državama: Chiapas 41%, Veracruz 26,5%,
Caxaca 11.1 % i Puebla 8.6%.

Visina terena proizvodnje: 400 – 1.700 metara

Preparacija: vlažni metod 90% – za izvoz

suvi metod 10% – za lokalnu potrošnju i instante

Sušenje: na suncu i u sušarama

Sortiranje: mašinsko prečišćavanje, ručno prebiranje i elektronsko sortiranje.
Klasifikacija: Maragogype:

Strictly High Grown (Estricamente altura) 1.700 metara
Strictly High Grown (Altura) 1.000-1.600 metara
Prime Washed (Prima lavado) 700-1.000 metara
Good Washed (Bueno lavado) 400-700 metara

Zabranjen je izvoz zrna sa defektima (suva, lomljena i otpadne primese (triage))
Prima lavado:

Opis:      Prima Washed           prženje – dobro

boja: zelenoplava
oblik: duga i široka zrna
veličina: prosečna

..Cup test”: dobar kiselkast, umereno fini i pun ukus
SAD Quality:             standardan, zadovoljavajući ukus

European preparation: teža zrna, bolje polirana i striktnije sortirana i skuplja kafa
od one po SAD Qualiti.

Sadržaj kofeina: 1.17%

Maragogype: 1,22%

Pakovanje: sisal vreće, 69 kg neto. tara 1 kg

Eksporteri: 400 privatnih firmi od kojih je desetak značajno i Institut za kafu, koji
kupuje kafu od manjih proizvođača.

Važnije izvozne luke: Nuevo Larando 64,8%, Coatzacoalcos 16,4%, Varacrus
15,5%. Acapulco 2,2% idr.

Glavni kupci: SAD 60-70%, Nemačka, Belgija, Kanada, Holandija. V. Britanija.
Francuska, Japan.

Vreme berbe: na nižim terenima – avgust – novembar, na višim – novembar – januar

Vreme izvoza: u toku ćele godine, većinom u prva četri meseca

Zapažanja o kvalitetu: Velika je razlika između Standarda i boljih tipova kafe. tj. iz-
među Prima lavado, SAD Quality i starije berbe, evropske preparacije. SHG, nove
berbe, registrovanih marki (Jalapa, Gustapec) idr., i kafe privatnih izvoznika.

Nije preciziran kvalitet sa preciznim normama za pojedine klase, kao kod drugih
zemalja, i sve zavisi od isporučioca i njegovog znanja i interesa za bolje sortiranje
kafe za izvoz. Dosta pouzdana je Prima lavado kafa.

Meksičke kafe su blage i meke. Zrna su zelenkasta do žuta i krupna. Prane kafe
se lepo prže. a u napitku su pune, fine kiselosti i prijatne arome.

NIKARAGVA ( NiCARAGUA) i automati za kafu iznajmljivanje

Po proizvodnji kafe nalazi se na 21-om mestu u svetu.

Botanička vrsta: Arabica

Botaničke podvrste: Typica, Bourbon. Caturra, Maragogype.

Preparacija: vlažni metod

Sušenje: Većinom na suncu, ponekad u sušari

Sortiranje: nije rešetana (kalibrirana) i ne prodaje se sa oznakom screena (sita), ali
je ujednačene krupnoć^ i zrna su srednje krupnoće.

Klasifikacija:

 • Central Standard, Low Grown, 500-1.000 m
 • Central Bueno Medium Grown. 1.000-1.300 m
 • Central Altura, High Grown, 300-1.500 m
 • Central Esticamente Altura, SHG, 1.500-2.000 m

Komercijalni nazivi:            Washed Micaragu

” Matagalpa
” Jinotega

Maragogype: fina prana, Strictly High GROWN
(SHG) Kinotega (Matalagapa)

Sadržaj kofeina: 1.27%

Pakovanje: juta vreće i kenaf. 69 kg neto, tara 600 g
Vreme berbe: novembar – mart
Vreme izvoza: decembar – februar i ćele godine
Izvozne luke: Gorinto. San Juan del Sur i Puerto Sandino
Izvoznici: Privatne firme

Glavni kupci: Nemačka. SAD. Holandija. Italija. Belgija, Francuska, SSSR. povre-
meni uvoznik je i Jugoslavija.

Zapažanja o kvalitetu:

 • Klasična kafa: dobra kafa. veoma prijatnog mirisa (arome) sa većih visina – visin-
  ske kafe (Matagalpa i Jinotega).
 • Maragogyge: najkrupnija kafa na svetu, ima bolja svojstva napitka od drugih ali je
  ponuda mala.

NOVA GVINEJA (PAPUA NEW GUINEA) i automati za kafu iznajmljivanje

Botaničke vrste:         Arabica 94% u porastu

Robusta 6%

Botaničke podvrste: Arabica: Typica, Bourbon
Robusta: Arusha

Visina terena proizvodnje:        Arabica 1.000-2.100 metara

Robusta: do 1.000 metara

Vreme berbe: april-septembar

Vreme izvoza: jun-novembar

Preparacija: vlažni metod

Sušenje: većinom na suncu, rede u sušarama

Sortiranje: Uglavnom ručno prebiranje, povremeno elektronsko sortiranje

Klasifikacija: AA (veoma retka) A, B. AB, C, PB, E, X, (15% kafe otpada na ovu kl-
asu) Y (60% – najmasovnija). Opis klasa:

 • AA: ćela, zdrava, zrna najmanjeg kalibra 6,95 mm bez stranih primesa i
  defektnih zrna
 • A: ćela zdrava zrna, najmanje veličine 6,75 mm bez stranih primesa
  i defektnih zrna
 • B: ćela, zdrava zrna, najmanje veličine 6,55 mm, bez stranih materija i
  defektnih zrna
 • AB: mešavina Grade A i Grade B zrna kafe, s tim da sadži najmanje
  50% zrna Grade A
 • C: ćela zdrava zrna kafe, najmanje veličine 5.95 mm bez stranih pri-
  mesa i sa umerenim sadržajem defektnih zrna
 • PB: peaberry (nalik na zrno graška), ćela, zdrava zrna kafe, okruglog
  oblika, proizvedena od plodova cherry koji sadrže po jedno potpuno raz-
  vijeno zrno – bez stranih primesa
 • E: slonasta, ćela, zdrava zrna kafe koja su uvijena u spiralu tako da se
  mogu prelomiti u toku prženja – bez stranih primesa
 • X: kafa proizvedena Ijuštenjem i provejavanjem zdrave kafe, bez stranih
  materija i defektnih zrna (prosečan kvalitet AB + PB)
 • Y: kafa proizvedena Ijuštenjem i provejavanjem prane kafe sa pergame-
  ntnom ljuskom – bez stranih primesa i sadrži umerene količine defektnih
  zrna (približno kafi AB + PB + C)
 • T: triage, kafa koja ne odgovara gornjim tipovima
  Sadržaj kofeina: 1,30%

Pakovanje: dvostruke juta vreće. 60 kg neto, tara 1 kg

Exportne luke: Lae (glavna), Wawak, Rabual, Kieta. Port Moresbx i Madang

Izvoznici: 7 privatnih firmi

Glavni kupci: Australija, SAD, Nemačka, Engleska. Japan

Zapažanja o kvalitetu: Arabica ima punoću, umerenu kiselost i aromu isve se više
konzumira u zemljama EEZ.

OBALA SLONOVAČE (IVORY COAST) i automati za kafu iznajmljivanje

Po proizvodnji kafe na četvrtom mestu u svetu, posle Brazila, Kolumbije i Indone-
zije, a na drugom mestu po proizvodnji Robuste, odmah posle Indonezije.

Botaničke vrste: Robusta 98%. ostalo: Liberica. Arabica i Arabusta

Visina terena proizvodnje: 100 – 400 metara

Berba: oktobar – mart Vreme izvoza: u toku ćele godine

Preparacija: Robusta: suvi metod
Arabusta: vlažni metod

Klasiranje Robuste:

Kategorija Ukupno
svih defekata
Ukupno dozvoljeno defekata u 300 g.
Lomljenih

zrna

Plodova

(Cherries)

Crnih zrna
Exellence 8 3 0 0
Extra Prima 15 5 0 0
Prima 30 5 5 5
Superior 60 10 5 5 Grade 0, I i II
10 Grade II 15
Gradea IV
Current 90 10 5 5 Grade 0, I i II
10 Grade III
15 15 Grade IV

Opis klasa (Grade):

 • Grade 0: Kata koja se zadržava na situ No. 18 sa tolerancijom od 6% zrna koja
  prolaze kroz sito 18 i 1 % koja propadaju kroz sito 16.
 • Grade I: Kafa koja prolazi kroz sito 18, a zadržava se na situ 16, sa tolerancijom
  od 20% zrna koja se zadržavaju na situ 18 i 6% zrna koja propadaju kroz sito 16 i
  najviše 1 % koja prolaze kroz sito 14.
 • Grade II: Kafa koja prolazi kroz sito 16, a zadržava se na situ 14, uz toleranciju
  od 20% zrna koja ostaju na situ 16 i 6% zrna koja prolaze kroz sito 14 i najviše 1%
  koja propadaju kroz sito 12.
 • Grade III: Kafa koja prolazi kroz sito 14, a zadržava se na situ 12, sa tolerancijom
  20% zrna koja ostaju na situ 14 i 6% zrna koja prolaze kroz sito 12 i najviše 1% ko-
  ja prolaze kroz sito 10.
 • Grade IV: Kafa koja prolazi kroz sito 12, a zadržava se na situ 10, sa tolerancijom
  20% zrna koja ostaju na situ 12 i 6% zrna koja prolaze kroz sito 10.
 • Najviše se proizvodi Grade II 43%, Grade I 26%, Grade II119% i Grade IV samo 3%.
  Sadržaj vlage: najviše 13%

Sadržaj kofeina: Robusta 2,27% – 2,70%, Arabusta 1,50%

Sortiranje: mašinsko prečišćavanje i elektronsko sortiranje u lukama priprema za
izvoz. Sortiranje podrazumeva izdvajanje viška crnih zrna i tamnih zrna sa defektima.

Pakovanje: juta ili sisal vreće, 60 kg neto, tara 800-900 g.

Izvozne luke: Abiđan i San Pedro

Izvoznici: 17 privatnih firmi

Zapažanja o kvalitetu: Robusta ima neutralan ukus i dosta je ujednačenog kvalite-
ta. Podesna za mešavine i ekstrakte. Arabusta ima manje kofeina i po kvalitetnim
svojstvima je između Robuste i Arabice.

PANAMA i automati za kafu iznajmljivanje

Po proizvodnji kafe nalazi se na 37-om mestu u svetu.

Botaničke vrste: Arabica 99,5%, Robusta 0,5%

Botaničke podvrste: Arabica – Caturra, Typica (criollo).

Sušenje: na suncu i u sušarama
Visina terena proizvodnje: oko 1.500 metara
Kvalitet: Strictly Hard Bean i High Grown
Preparacija: vlažni metod
Sortiranje: mašinsko prečišćavanje

Klasiranje:           – Primerade Pregamino (I kvalitet)

 • Gabaza de Cano (mešavina I i III kvaliteta)
 • Segunda de pergamino (US preparation)
 • Boras (Triage)

Trgovački nazivi: Estelita, Lerida, Adelita, Taylor, Texas Suarez

Gradiranje: Kafa nije kalibrirana pomoću sita (screen), ali je ujednačene krupnoće
zrna.

Boja: zelena

Zrna: krupna i široka

Cup test: Prijatan i lagan ukus napitka

Sadržaj kofeina: 1,36%

Pakovanje: juta vreće. 60 kg neto, tara 500 gr.

Izvozne luke: Puerto-Arnmelles. Balbao (Panama i Colon) Cristobal

Glavni kupci: Francuska. Finska (I kvalitet), SAD i Kanada (II i III kvalitet)

Zapažanja o kvalitetu: po kvalitetu kafa je slična High Grown (Hard Beans) Central-
ne Amerike, sa izraženom aromom napitka. Neujednačen kvalitet zahteva opre-
znost pri kupovini.

PARAGVAJ (PARAGUAY) i automati za kafu iznajmljivanje

Botaničke vrste: Arabica

Visina terena proizvodnje: 400-600 metara

Berba: jun – septembar

Vreme izvoza: septembar – januar

Preparacija: na suncu

Sortiranje: mašinsko prečišćavanje

Klasiranje po krupnoći: Uglavnom isporučuju se sve veličine zrna zajedno, ali se
po zahtevu kupca vrši kalibriranje i isporučuje kao screen 16, 17 i 18.

Klasiranje (Grading):          Tipo ,,Uno” max. 85 defekata na 300 gr.

” „Dos” ” 120                    ”             ’’

„Tres” odgovara otprilike situ 6, 7 do 8
NY klasifikaciji za brazilsku kafu.

Sadržaj kofeina: 1,18%

Pakovanje: juta vreće, 60 kg, tara 500 grama
Izvoznici: 7 privatnih firmi

Izvozne luke: Asunction, Villeta, Conception, Parana-qua, Rosario Antofagasta.

Glavni kupci: SAD, Francuska, Argentina, Urugvaj, Holandija, Nemačka. povreme-
no i Jugoslavija

Zapažanja o kvalitetu: Odgovara brazilskoj Parana kafi.

PERU i automati za kafu iznajmljivanje

Po proizvodnji kafe nalazi se na 18-om mestu u svetu.

Botanička vrsta: Arabica

Botaničke podvrste: Typica, Bourbon, Caturra, Mundo, Nuevo, Villa Lobos.

Visina terena proizvodnje: 500 – 2.000 metara
Vreme proizvodnje: april-oktobar

Sortiranje: mašinsko prečišćavanje, ručno prebiranje i elektronsko sortiranje, pre-
ma zahtevima kupaca

Preparacija: vlažni metod – većinom i suvi metod

Gradiranje: Washed AAA: veliko i tipično zrno (bold bean)

AA: dobro i tipično zrno (good bean)

A: srednje zrno (medium bean)

Ne praktikuje se isporuka po situ (screen) tj. nije kalibrirana po krupnoći zrna.

Kvalitet: Washed: dobra kiselost, izvrsna punoća i blagi ukus napitka. Zrna dobra i
plavkastozelene boje.

Vreme berbe: Washed: april-septembar, Unwashed: jun-oktobar
Sadržaj kofeina: 1,20%

Pakovanje: juta vreće, 69 kg neto, tara 1 kg
Izvoznici: jedna državna organizacija (EPCHAP)

Izvozne luke: Callao Matarani, Iquitos

Vreme izvoza: počev od jula

Glavni kupci: SAD, Nemačka, Francuska, SSSR, povremeno i Jugoslavija

Zapažanja o kvalitetu: Neprana odgovara otprilike kafi Equador No. UN i bolja je od
Hondurasa – neprane (Natural) kafe. Prana (Washed): vrlo dobra centralnoameri-
čka kafa, sa dobrim izgledom i ,,cup testom”.

SALVADOR(EL SALVADOR) i automati za kafu iznajmljivanje

Po proizvodnji kafe nalazi se na 9-tom mestu u svetu.

Botanička vrsta: Arabica

Botaničke podvrste: Bourbon. Typica, Pacas, Caturra
Visina terena proizvodnje: 400 – 1.650 metara
Preparacija: vlažni metod: 95%, suvi metod 5%

Sušenje: prirodno na suncu, rede u sušarama

Sortiranje: mašinsko prečišćavanje, ponekad elektronsko sortiranje (SAD Quality) i
uz ručno prebiranje (Europen Preparation), koja je bolja od SAD Quality

Gradiranje: nije kalibrirana (screen), ali je homogene krupnoće zrna

Klasiranje:              Washed:

 • Central Standard: ispod 1.000 m (50% proizvodnje)
 • High Grown: 000 – 1.500 m (30% proizvodnje)
 • Strictly High Grown: iznad 1.500 m (15% proizvodnje)

Natural (svega 5% ukupne proizvodnje): Coriente Superior,
Caracoli

Opis kvaliteta:

SHG HG CS
Boja zrna plavozelena zelenkastoplava zelenkastoplava
Veličina” min. sito 17 max. sito 17 min. sito 17
Oblik “ pljosnato ovalno pljosnato
Izgled “ poliran lagano polirani
Cup test: dobra kiselost, dobra kiselost, dobra kiselost
puni fini ukus umereno fini i
pun ukus
umereno pun
ukus

Vreme berbe: oktobar – maj
Vreme izvoza: počev od novembra
Sadržaj kofeina: 1,32%

Pakovanje: juta vreće, 69 kg neto, tara 700 gr
Izvoznik: Instituto National del Cafe
Izvozne luke: Acajutla, Catuco, Puerto Barrios

Glavni kupci: Nemačka, (za SHG), SAD (za CS), Italija, Holandija, Poljska, Japan.
Finska, Kanada, Belgija, Francuska, Jugoslavija povremeno uvozi znatne količine
Salvador kafe.

Zapažanja o kvalitetu: Strictly High Grown (SHG) je odlična kafa koju preferiraju
zemlje Evrope. U Nemačkoj je ovo bazna kafa za razne mešavine.

Aparati za kafu iznajmljivanje
Automati za kafu iznajmljivanje

UGANDA

Po proizvodnji kafe nalazi se na 10-om mestu u svetu.

Botaničke vrste: Robusta 95%, Arabica 5%.

Botaničke podvrste: Robusta: Cenephora, Arabica: Typica.

Regioni proizvodnje:         Prana Arabica: Bugisu i Wugars

Robusta: Radijus od 300 km oko jezera Victoria

Visina terena proizvodnje: Robusta 1,2oo-1.500 metara

Arabica 1.300-2.300 metara

Preparacija:         Robusta: suvi metod (Natural) i vlažni metod

Arabica: vlažni metod Bugisu, Wugars
suvi metod: Drugars

Sušenje: prirodno na suncu

Klasifikacija u opisu:

Robusta:

Suvi metod:

a)Natural – type – Impala: screen 18, sortirana po boji

 • Standard: min. screen 15 manje od 10 defekata, manje od 1%
  crnih zrna ili plodova i bez nepoželjnog mirisa ili kvarnih zrna
 • FAQ – nekalibrirana (između screen 12 i 18)
 • EHP – lom ručno prebran
  b) Washed and cleaned:
 • Type Crane: screen 18. homogene boje
 • Standard najmanje screen 15 i homogena boja

Vlažni metod (bez fermentacije):

 1. Unwashed Arabica: Drugars: dru: bez tragova plesni

Uganda: bez nepoželjnih mirisa i kvarnih zrna

 1. Washed Arabica: Wugars: bez fermentacije Uganda

– Bug isu:        – AA bez fermentacije – sito 19 do 22

 • A – sito 19 do 22
 • B “ “
 • C “ “
 • PB (Peaberry)
 • E (Elephant beans)
 • UG nesortirana kafa, prodaje se samo po uzorku.
  -T (Triage)

Vlaga: max 13%

Sadržaj kofeina: Robusta 2,30%, Arabica 1,27%

Vreme berbe: Robusta praktično ćele godine, pretežno od novembra – februara.
Arabica: septembar – decembar

Vreme izvoza: u toku ćele godine

Pakovanje: sisal vreće, 60 kg, tara oko 1 kg

Izvoznik: Državna organizacija Coffee Marketing Board of Uganda

Izvozne luke: Mombasa, Dar Es Salam, Tanga

Glavni kupci: Arabica – Nemačka, Robusta – SAD, Engleska, Japan, Francuska,
Italija. Jugoslavija povremeno uvozi veće količine Robuste iz Ugande.

Zapažanja o kvalitetu: Standard i FAQ neprana i neujednačena, s tim što je Stan-
dard u poslednje vreme bolje sortiran od FAQ. Crane i Impala: dobar kvalitet,
sortirana kafa, ali se retko nude i količine su relativno male.

Prana Arabica – Bugisu: Veoma dobra, ako nije stara berba, jer starenjem gubi bo-
ju. Ukus napitka je neutralan.

Z A I R (ZAIRE) i automati za kafu iznajmljivanje

Po proizvodnji sedmi proizvođač u Africi, a sedamnaesti u svetu.

Ukupna godišnja proizvodnja: 1.300.000 vreća
Ukupan godišnji izvoz:             1.200.000 vreća

Botaničke vrste: Robusta 83%

Arabika 17%

Visina terena proizvodnje: Arabika 1.700 metara

Vreme berbe: Robusta: Sever: decembar – januar
Jug: maj – juli
Arabika: Sever: novembar – januar
Jug: maj – septembar

Vreme izvoza: Tokom cele godine

 

Opis klasifikacije Robuste tipa Marachand bez pokorice:

HTM/VV-M: srednje prana – odgovara u pranju prirodnom HTM-N-M zatim W2 B

ali bez pokorice: ABC – mešana

niže prana – odgovara u pranju HTM-N-1

prirodno sušena – odgovara približni N2B /85 – 90% A B/

prirodno sušena – manje homogena od HTM-N-M sadrži
više tamnih zrna

prirodno sušena: odgovara približno 3B

prirodno sušena: odgovara približno 4B

ove podvrste robuste imaju mala zrna, tamnobraon,
glaziranog izgleda

Opis klasifikacije Robuste tipa Marachand

W2 AAA: prana screen preko 18, boja zeleno žuta, prženje dobro, zrna prilično
ujednačena, ukus dobar

W2 A:          prana, screen preko 17,    boja zeleno žuta, prženje dobro

W2 B:          prana, screen 15 do 17,    boja zeleno žuta, prženje dobro

W2 C:          prana, screen do 15, boja zeleno žuta, prženje dobro

N2 AAA:       prirodno,  screen    preko     18,  boja             braon,           prženje dobro

N2 A:           prirodno,  screen    preko     17,  boja             braon,           prženje dobro

N2 B:           prirodno,  screen    15 do     17,  boja             braon,           prženje dobro

N2 C:           prirodno,  screen    do 15,         prženje        odlično

3 A:             prana i prirodno: screen   preko 17, prženje odlično, napitak loš

3 B:             prana i prirodno: screen    do 17, max 15% lomljenih zrna, prženje loše,

napitak loš

Sadržaj kofeina: Robusta 2,30%

Arabika 1,25%

Pakovanje: 60 kg, tara 1 kg, Juta ili Sisal

Izvozne luke: MATADI – BOMA, MOMBACA, DAR es SALAM

Glavni kupci: Italija, Francuska, Belgija, Nemačka, Holandija
Opšta ocena: Dobra klasifikacija

INFO  :

Tel: 065/440-440-2

Povezana tema, automati za kafu.